ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,576 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,213 5.90
เตี้ย  555 2.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,573 12.50
ผอมและเตี้ย  422 2.05
อ้วนและเตี้ย  263 1.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,550 75.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $