ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,669 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,282 5.92
เตี้ย  769 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,617 7.46
ผอมและเตี้ย  423 1.95
อ้วนและเตี้ย  262 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,316 79.91 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $