ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,218 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,658 5.31
เตี้ย  827 2.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,618 11.59
ผอมและเตี้ย  702 2.25
อ้วนและเตี้ย  610 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,803 76.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $