ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,170 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,674 5.37
เตี้ย  975 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,810 12.22
ผอมและเตี้ย  676 2.17
อ้วนและเตี้ย  1,267 4.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,768 73.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $