ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,165 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,967 6.31
เตี้ย  1,215 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,537 11.35
ผอมและเตี้ย  786 2.52
อ้วนและเตี้ย  1,211 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,449 72.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $