ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,873 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,959 6.35
เตี้ย  1,209 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,531 11.44
ผอมและเตี้ย  786 2.55
อ้วนและเตี้ย  1,211 3.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,177 71.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $