ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,053 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,722 5.37
เตี้ย  1,002 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,187 9.94
ผอมและเตี้ย  843 2.63
อ้วนและเตี้ย  1,329 4.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,970 74.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $