ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  30,942 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,693 5.47
เตี้ย  757 2.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,645 11.78
ผอมและเตี้ย  515 1.66
อ้วนและเตี้ย  687 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,645 76.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $