ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,660 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,505 7.91
เตี้ย  1,177 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,068 12.85
ผอมและเตี้ย  1,120 3.54
อ้วนและเตี้ย  1,879 5.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,911 66.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $