ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  874 3.81
เตี้ย  609 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,245 9.79
ผอมและเตี้ย  363 1.58
อ้วนและเตี้ย  296 1.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,550 80.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $