ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,586 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  958 4.24
เตี้ย  626 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,300 10.18
ผอมและเตี้ย  411 1.82
อ้วนและเตี้ย  335 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,956 79.50 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $