ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,305 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  772 4.22
เตี้ย  519 2.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,787 9.76
ผอมและเตี้ย  364 1.99
อ้วนและเตี้ย  294 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,569 79.59 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $