ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  23,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 4.65
เตี้ย  825 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,356 10.12
ผอมและเตี้ย  445 1.91
อ้วนและเตี้ย  455 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,114 77.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $