ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,424 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  801 3.57
เตี้ย  646 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,893 8.44
ผอมและเตี้ย  365 1.63
อ้วนและเตี้ย  492 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,227 81.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $