ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,572 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  646 4.15
เตี้ย  426 2.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,532 9.84
ผอมและเตี้ย  251 1.61
อ้วนและเตี้ย  251 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,466 80.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $