ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,656 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,071 4.73
เตี้ย  925 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,416 10.66
ผอมและเตี้ย  440 1.94
อ้วนและเตี้ย  626 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,178 75.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $