ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  34,596 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,962 5.67
เตี้ย  943 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,947 11.41
ผอมและเตี้ย  969 2.80
อ้วนและเตี้ย  1,135 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,640 74.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $