ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  34,582 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,120 6.13
เตี้ย  1,175 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,853 11.14
ผอมและเตี้ย  1,024 2.96
อ้วนและเตี้ย  1,251 3.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,159 72.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $