ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  34,732 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,132 6.14
เตี้ย  1,187 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,864 11.13
ผอมและเตี้ย  1,035 2.98
อ้วนและเตี้ย  1,263 3.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,251 72.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $