ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  34,697 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,362 6.81
เตี้ย  1,340 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,216 12.15
ผอมและเตี้ย  950 2.74
อ้วนและเตี้ย  1,105 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,724 71.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $