ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  34,413 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,872 5.44
เตี้ย  1,253 3.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,625 10.53
ผอมและเตี้ย  814 2.37
อ้วนและเตี้ย  1,246 3.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,603 74.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $