ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  34,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,643 7.71
เตี้ย  964 2.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,994 11.65
ผอมและเตี้ย  849 2.48
อ้วนและเตี้ย  972 2.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,875 72.53 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $