ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,305 4.55
เตี้ย  861 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,559 12.42
ผอมและเตี้ย  703 2.45
อ้วนและเตี้ย  1,497 5.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,738 72.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $