ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  29,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,633 5.59
เตี้ย  860 2.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,251 11.13
ผอมและเตี้ย  890 3.05
อ้วนและเตี้ย  1,478 5.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,103 72.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $