ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,398 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,596 5.62
เตี้ย  957 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,749 9.68
ผอมและเตี้ย  890 3.13
อ้วนและเตี้ย  1,378 4.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,828 73.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $