ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  28,349 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,356 4.78
เตี้ย  750 2.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,720 13.12
ผอมและเตี้ย  699 2.47
อ้วนและเตี้ย  1,600 5.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,224 71.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $