ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  28,619 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,719 6.01
เตี้ย  1,091 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,067 10.72
ผอมและเตี้ย  1,112 3.89
อ้วนและเตี้ย  1,032 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,598 71.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $