ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,594 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,400 4.43
เตี้ย  724 2.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,063 9.69
ผอมและเตี้ย  435 1.38
อ้วนและเตี้ย  278 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,694 81.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $