ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,604 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,506 4.77
เตี้ย  844 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,245 10.27
ผอมและเตี้ย  486 1.54
อ้วนและเตี้ย  313 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,210 79.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $