ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,611 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,746 5.52
เตี้ย  1,235 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,455 10.93
ผอมและเตี้ย  806 2.55
อ้วนและเตี้ย  482 1.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,887 75.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $