ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  31,688 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,259 3.97
เตี้ย  993 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,661 11.55
ผอมและเตี้ย  1,191 3.76
อ้วนและเตี้ย  1,269 4.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,315 73.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $