ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  30,813 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,463 4.75
เตี้ย  852 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,076 13.23
ผอมและเตี้ย  655 2.13
อ้วนและเตี้ย  1,061 3.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,706 73.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $