ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,092 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,660 5.17
เตี้ย  1,341 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,788 11.80
ผอมและเตี้ย  1,516 4.72
อ้วนและเตี้ย  1,777 5.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,010 68.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $