ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,940 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,196 6.00
เตี้ย  712 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,076 10.41
ผอมและเตี้ย  567 2.84
อ้วนและเตี้ย  454 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,935 74.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $