ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,977 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,198 6.00
เตี้ย  715 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,079 10.41
ผอมและเตี้ย  420 2.10
อ้วนและเตี้ย  454 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,111 75.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $