ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,294 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,199 5.91
เตี้ย  767 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,089 10.29
ผอมและเตี้ย  566 2.79
อ้วนและเตี้ย  367 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,306 75.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $