ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,065 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,517 7.56
เตี้ย  984 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,956 9.75
ผอมและเตี้ย  600 2.99
อ้วนและเตี้ย  363 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,645 72.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $