ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,020 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,262 6.30
เตี้ย  922 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,840 9.19
ผอมและเตี้ย  510 2.55
อ้วนและเตี้ย  464 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,022 75.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $