ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,128 6.37
เตี้ย  638 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,006 11.34
ผอมและเตี้ย  482 2.72
อ้วนและเตี้ย  342 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,099 74.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $