ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,434 7.10
เตี้ย  849 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,850 9.16
ผอมและเตี้ย  561 2.78
อ้วนและเตี้ย  397 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,114 74.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $