ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,002 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,744 6.46
เตี้ย  845 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,642 9.78
ผอมและเตี้ย  762 2.82
อ้วนและเตี้ย  715 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,294 75.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $