ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,466 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  984 6.36
เตี้ย  511 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,650 10.67
ผอมและเตี้ย  393 2.54
อ้วนและเตี้ย  523 3.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,405 73.74 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $