ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,114 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,829 7.00
เตี้ย  1,101 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,748 10.52
ผอมและเตี้ย  844 3.23
อ้วนและเตี้ย  1,000 3.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,592 71.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $