ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,245 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,555 6.99
เตี้ย  841 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,753 7.88
ผอมและเตี้ย  772 3.47
อ้วนและเตี้ย  677 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,647 74.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $