ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,700 6.47
เตี้ย  777 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,845 10.83
ผอมและเตี้ย  783 2.98
อ้วนและเตี้ย  842 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,331 73.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $