ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,832 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,777 9.98
เตี้ย  1,411 5.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,591 9.31
ผอมและเตี้ย  892 3.20
อ้วนและเตี้ย  683 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,478 69.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $