ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,112 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,146 4.56
เตี้ย  686 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,284 13.08
ผอมและเตี้ย  850 3.38
อ้วนและเตี้ย  1,056 4.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,090 72.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $