ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,214 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 4.97
เตี้ย  660 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,003 11.91
ผอมและเตี้ย  852 3.38
อ้วนและเตี้ย  966 3.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,479 73.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $