ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,196 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,322 5.25
เตี้ย  660 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,871 11.39
ผอมและเตี้ย  747 2.96
อ้วนและเตี้ย  1,598 6.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,998 71.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $