ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,342 5.33
เตี้ย  645 2.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,906 11.55
ผอมและเตี้ย  736 2.93
อ้วนและเตี้ย  1,179 4.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,347 72.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $