ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  22,293 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,309 5.87
เตี้ย  642 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,797 12.55
ผอมและเตี้ย  709 3.18
อ้วนและเตี้ย  1,125 5.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,711 70.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $