ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  23,657 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,035 4.38
เตี้ย  677 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,823 11.93
ผอมและเตี้ย  739 3.12
อ้วนและเตี้ย  1,101 4.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,282 73.05 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $