ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  22,109 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,048 4.74
เตี้ย  678 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,929 13.25
ผอมและเตี้ย  487 2.20
อ้วนและเตี้ย  769 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,198 73.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $