ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  761 4.74
เตี้ย  558 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,156 13.44
ผอมและเตี้ย  761 4.74
อ้วนและเตี้ย  939 5.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,863 67.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $