ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,511 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  792 4.80
เตี้ย  587 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,281 13.82
ผอมและเตี้ย  772 4.68
อ้วนและเตี้ย  947 5.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,132 67.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $