รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. คลองเกลือ
2. คล้ายสอนศึกษา
3. ชลประทานสงเคราะห์
4. ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
5. ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
6. ชุมชนวัดบางไผ่
7. ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
8. ชุมชนวัดไทรน้อย
9. ชุมชนไมตรีอุทิศ
10. ดีมากอุปถัมภ์
11. บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
12. บ้านคลองพระพิมล
13. บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
14. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
15. บ้านราษฎร์นิยม
16. บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
17. ประชารัฐบำรุง
18. ประสานสามัคคีวิทยา
19. ประเสริฐอิสลาม
20. รุ่งเรืองวิทยา
21. วัดกลางเกร็ด
22. วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
23. วัดคลองขุนศรี
24. วัดคลองตาคล้าย
25. วัดคลองเจ้า
26. วัดตาล
27. วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
28. วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
29. วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
30. วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
31. วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
32. วัดผาสุกมณีจักร
33. วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
34. วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
35. วัดยอดพระพิมล
36. วัดลากค้อน
37. วัดลาดปลาดุก
38. วัดลำโพ
39. วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
40. วัดศรีเขตนันทาราม
41. วัดศาลากุล
42. วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
43. วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
44. วัดอินทร์
45. วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
46. วัดเชิงเลน
47. วัดเพรางาย
48. วัดเสนีวงศ์
49. วัดเอนกดิษฐาราม
50. วัดโพธิ์บ้านอ้อย
51. วัดโมลี(นันทวิมล)
52. วัดไทรใหญ่
53. สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
54. สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
55. สุเหร่าปากคลองลำรี
56. สุเหร่าเขียว
57. อนุบาลบางใหญ่
58. เจริญรัฐอุปถัมภ์
59. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
60. แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
61. แสงประทีปรัฐบำรุง
62. แสงประเสริฐ
63. ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 74.60
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
63 63 62 0

Powered By www.thaieducation.net